دانلود برنامه RETC +راهنمای فارسی

retc

نرم افزار RETC با استفاده از تعدادي نقاط اندازه گيري مكش و رطوبت مي تواند منحني مشخصه رطوبتي و توابع هيدروليكي خاك و متغيرهاي آنها رابا روش بهينه سازي  تعيين كند.

دانلود برنامه با پسوند exe

دانلودراهنمای فارسی برنامه