گفتگوهای اقلیمی (بخش اول): تغییر اقلیم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی

یک گفتگوی علمی با عنوان تغییر اقلیم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی توسط انجمن هواشناسی ایران با همکاری گروه جغرافیا دانشگاه تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار در هفتم دی‌ماه برگزار می‌شود.گفتگوهای اقلیمی (بخش اول): تغییر اقلیم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی

با حضور دکتر علی‌اکبر شمسی‌پور (دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تهران) و دکتر محمود خسروی (استاد گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان)
دبیر علمی جلسه: خانم دکتر حمیده دالایی (گروه اقلیم انجمن هواشناسی ایران)
زمان برگزاری نشست : سه‌شنبه هفتم دی‌ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰
لینک برگزاری : http://webinar2.usb.ac.ir/drmkhosravi
رمز اتاق: 2020

نظر خود را قرار دهید