وبینار علمی کاربرد سامانه گوگل ارث انجین در نقشه‌برداری رقومی خاک‌ها

وبینار علمی کاربرد سامانه گوگل ارث انجین در نقشه‌برداری رقومی خاک‌ها توسط گروه علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز در پانزدهم دی‌ماه سال 1400 برگزار می‌شود.

پوستر وبینار علمی کاربرد سامانه گوگل ارث انجین در نقشه‌برداری رقومی خاک‌ها

ارائه دهنده‌ : دکتر روح اله تقی زاده مهرجردی
ساعت برگزاری : 12:30 تا 14
لینک نشست : https://webinar.scu.ac.ir/gl/9gj-tcd-sap-yuy

نظر خود را قرار دهید