کارگاه روش‌های استناددهی و منبع نویسی با تاکید بر نرم افزار Mendeley

کارگاه روش‌های استناددهی و منبع نویسی با تاکید بر نرم افزار Mendeley توسط انجمن دانش‌آموختگان و انجمن علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی در هشتم دی‌ماه برگزار می‌شود.کارگاه روش‌های استناددهی و منبع نویسی با تاکید بر نرم افزار mendely

مدرس: دکتر مهنا شاهمرادی (دکتری توسعه کشاورزی)
زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ساعت ۱۹ الی ۲۱
گفتنی است که شرکت برای عموم رایگان می‌باشد.
لینک ثبت‌نام : https://form.avalform.com/view.php?id=24908248
لینک وبینار : https://www.skyroom.online/ch/saeedazm/unw

نظر خود را قرار دهید