وبینار علمی کودهای زیستی با تاکید بر میکوریزا

وبینار علمی کودهای زیستی با تاکید بر میکوریزا با حمایت گروه علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز در هفتم دی‌ماه سال 1400 برگزار می‌شود.

وبینار علمی کودهای زیستی با تاکید بر میکوریزا

ارائه دهنده‌ : دکتر رویا زلقی
ساعت برگزاری : 12:30 تا 14
لینک نشست : https://webinar.scu.ac.ir/gl/yuu-dnz-vvr-ato

نظر خود را قرار دهید