وبینار چالش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در ایران و درس‌هایی از تجربیات گذشته

وبینار چالش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در ایران و درس‌هایی از تجربیات گذشته توسط گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه شهرکرد با همکاری انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه شهرکرد و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در هفتم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب