سخنرانی علمی سرعت لرزه‌ای ابزاری برای تحلیل سوبسیدانس و برخاستگی: مطالعه‌ موردی در فروبار دزفول و دشت آبادان

سخنرانی علمی با موضوع سرعت لرزه‌ای ابزاری برای تحلیل سوبسیدانس و برخاستگی: مطالعه‌ موردی در فروبار دزفول و دشت آبادان توسط گروه پژوهشی علوم زمین دانشگاه بیرجند در چهاردهم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب