سلسله وبینارهای بین‌المللی اسپرانتو و گردشگری

سلسله وبینارهای بین‌المللی اسپرانتو و گردشگری (به‌صورت دو زبانه‌ی به فارسی و اسپرانتو) با حمایت انجمن مدیریت جهانگردی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با همکاری سازمان جهانی اسپرانتو از دهم دی‌ماه آغاز می‌گردد.

ادامه‌ی مطلب