کارگاه آموزشی بازمصرف پسماندها با تولید کمپوست و ورمی کمپوست خانگی

کارگاه آموزشی بازمصرف پسماندها با تولید کمپوست و ورمی کمپوست خانگی توسط کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری انجمن علمی گروه علوم ومهندسی خاک در روزهای هفتم و هشتم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب